MENU


PUAN ASMALIZA BINTI SHAIDAN
Ketua Bahagian OSC (J44)

PUSAT SETEMPAT (OSC)

Pusat setempat (OSC) telah dilancarkan pada 13 April 2007 dan digunapakai sepenuhnya di Negeri Kedah pada bulan Julai 2007. Surat JPBD(IP) 185/656/11 Jld.10 bertarikh 12 April 2007. Pusat Setempat (OSC) adalah untuk menyelaras, menyemak dan memproses permohonan pelanggan selaku PSP untuk pelan pembangunan yang melibatkan Jabatan-Jabatan berikut di Majlis Perbandaran Kulim:-

1.   Jabatan Perancangan dan Lanskap;
2.   Jabatan Kejuruteraan;
3.   Jabatan Bangunan;
4.   Jabatan Penilaian; dan
5.   Jabatan Kesihatan Persekitaran.

Pusat Setempat juga berperanan menerima dan mengedarkan pelan-pelan permohonan yang memerlukan ulasan-ulasan dan sokongan jabatan-jabatan teknikal luaran yang berkaitan seperti:-

1.  Pejabat Tanah Dan Daerah Kulim;
2.  Jabatan Perancangan Bandar & Desa, Negeri Kedah Darul Aman;
3.  Jabatan Pengairan Dan Saliran;
4.  Jabatan Kerja Raya;
5.  Jabatan Alam Sekitar, N. Kedah;
6.  Syarikat Air Darul Aman (SADA);
7.  Indah Water Konsortium (IWK);
8.  Tenaga Nasional Berhad;
9.  Telekom Malaysis Berhad;
10.Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia;
11.Perbandanan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam;
12.Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerja; dan
13.Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Bagi pemohon yang ingin membuat pemajuan pembangunan untuk permohonan pelan perumahan, institusi, komersial, kilang, menara pemancar dan banglo sesebuah dan lain-lain perlu mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak Urusetia Pusat Setempat (OSC).
 

Bagi pemajuan baru dan tambahan yang melebihi 300 meter persegi, pelan-pelan yang perlu dikemukakan adalah;-

  • Pelan Kebenaran Merancang;
  • Pelan Kerja Tanah / Pelan InfrastruktuR;
  • Pelan Bangunan;
  • Pelan Lanskap; DAN
  • Pelan Penamaan Taman, Jalan dan menomborkan rumah / bangunan.

Permohonan kelulusan boleh dibuat secara serentak / berasingan atau berselisih. Walau bagaimanapun, bagi permohonan Kejuruteraan (Pelan Jalan Parit dan Pelan Kerja Tanah) pihak Urusetia menyarankan supaya mengemukakan pelan-pelan tersebut secara serentak. Setelah pelan pemajuan diluluskan, pihak pemohon perlu mengemukan permohonan Borang Perakuan Berperingkat (Borang G1-G21) untuk serta Sijil Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) kepada pihak Majlis.

PORTAL OSC   CAPAIAN OSC ONLINE   CAPAIAN KE MANUAL OSC 3.0