MENU

 

OBJEKTIF UNIT UNDANG-UNDANG
 
1.Memberi khidmat nasihat dan pandangan perundangan serta menjaga hak dan kepentingan MPKK.
 
2.Menyedia, menggubal, mengemaskini serta memperbaharui semua peruntukkan Undang-Undang Kecil yang digunapakai dan diwartakan oleh Majlis.
 
3.Menguatkuasakan dan melaksanakan Undang-Undang termasuk Undang-Undang Kecil yang diwarta dan diterimapakai.
 
4.Memberi nasihat serta membantu Jabatan-Jabatan lain di dalam mengatasi masalah-masalah yang melibatkan isu perundangan.
 
5.Membantu Majlis di dalam penyediaam dokumen-dokumen perjanjian.
 
 
FUNGSI UTAMA UNIT UNDANG-UNDANG
 
A. FUNGSI UTAMA KHUSUS.
 
1.Menjalankan pendakwaan;
2.Membuat penggubalan undang-undang kecil/ peraturan/ kaedah dan perintah serta pindaan;
3.Menyelia dan menyelenggara kes-kes tuntutan sivil;
4.Menjalankan, menyelenggara dan mengemaskini tuntutan tunggakan cukai taksiran;
5.Menyedia, menyemak dan menterjemah kontrak/ perjanjian.
 
B.FUNGSI UTAMA UMUM UNIT UNDANG-UNDANG
 
1.Pentadbiran Am Pejabat
2.Pengurusan Kewangan
3.Penguatkuasaan Undang-Undang
Kemaskini Terakhir: Khamis, 8 April 2021 - 4:31pm